• 1 - 3 May 2020
  • Cape Town Stadium

2020 Theme

2019 Theme

2018 Theme

2017 Theme